اطلاعیه مهم:قانون رفع موانع تولید

اطلاعیه مهم: پیرو نامه شماره 60/128240 مورخ 95/06/04 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت پیرامون اصلاح آیین نامه مذکور واحدهای صنفی بر اساس ماده 4 قانون نظام صنفی، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی – خدمات فنی . توزیعی. خدمات فنی. توزیعی و خدماتی به تفکیک صادر میگردد. همچنین بر اساس مواد 5 و 12 قانون مذکور، پروانه کسب مجوزی است که به منظور شروع و ادامه کسب و کار اصناف مختلف صادر و برای اصناف تولیدی در حکم پروانه بهره برداری نیز می باشد.
به بیان دیگر حسب آیین نامه موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی و ماده 24 قانون خدمات کشوری، اجاره صدور پروانه کسب از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به مراجع صادر کننده اعم از اتحادیه های صنفی یا اتاق های اصناف تفویض اختیار شده است.
(لیکن سازمان امور مالیاتی اصرار بر لفظ پروانه بهره برداری داشته که اصلاح آیین نامه مذکور چنین ابهامی را بلحاظ شکلی رفع نموده است)
علی ایحال با عنایت به مطالب فوق و به منظور حمایت از قشر زحمت کش واحد های تولیدی صنفی در مشمولیت معافیت مالیاتی مفاد زیر به مواد مورد نظر اضافه می گردد.
– بند ث ماده (1): پروانه بهره برداری: مجوزی است که با رعایت مقررات و دستور العمل های مربوطه توسط مراجع قانونی ذی ربط صادر میشود.پروانه کسب واحدهای صنفی تولیدی در حکم پروانه بهره برداری تلقی میگردد.
– و نیز تبصره 3 ماده 2 این جمله اضافه شود: واحدهای صنفی تولیدی حقوقی دارای پروانه کسب معتبر، مشمول محدودیت شعاع استقرار نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *