فرم همکاری

بسمه تعالی
قابل توجه اعضای محترم اتحادیه

طی تفاهم نامه اتحادیه با دانشگاه اصفهان، عزیزانی که مایل به همکاری با واحد رفاه دانشگاه اصفهان هستند اطلاعات زیر را در سایت تکمیل و ارسال نمایند.

 

فرم همکاری

شیوه پرداخت(ضروری)
لطفاً یک مقدار از 1 تا 100 وارد نمایید.