کارکنان اتحادیه

حسین ناظمی
مدیر واحد صدور جواز کسب

خانم مهندس نیل ساز
مدیر اجرایی اتحادیه

مهندس علیرضا بحرینیان
مسئول دبیرخانه

دکتر محمدرضا ریماز
مدیر واحد رسیدگی به شکایات

مهندس مهدی خوش فطرت
مدیر حسابرسی اتحادیه

مجید سلمان آباد
حسابدار

احمد ریسمانچیان
کد بازرسی ۹۹۰۲