مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده اشخاص حقیقی

1- اصل اجاره نامه یا سند مالکیت با کپی (به نام متصدی)

2- اصل آخرین مدرک تحصیلی با کپی (حداقل دیپلم )

3- اصل شناسنامه و کپی تمام صفحات

4- اصل کارت پایان خدمت با کپی

5- اصل کارت ملی با کپی

6- عکس پشت سفید و رنگی 4 قطعه

7- مساحت مورد نیاز واحد صنفی بر اساس رسته  انتخابی

8- تاییدیه کد پستی از سایت post.ir

9- ثبت نام در سایت mojavez.ir و ایرانیان اصناف و پرینت رسید خدمت سامانه ایرانیان اصناف (شماره پیگیری 7 رقمی)

10- ثبت نام در سایت tax.gov.ir و پرینت گام 4 از پنل کاربری دارایی

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده حقوقی

1- اصل مدارک مربوط به شرکت به همراه کپی کامل اعم از اساس نامه شرکت روزنامه رسمی آخرین تغییرات

2- معرفی نامه یک نفر از اعضای هیئت مدیره از طرف بقیه اعضاء جهت رضایت برای اخذ جواز کسب به نام ایشان

3- اصل مدارک هویتی نماینده به همراه یک سری کپی کامل (شناسنامه ، کارت ملی ، کارت پایان خدمت)

4- اصل آخرین مدرک تحصیلی بهمراه کپی

5- اصل اجاره نامه یا سند مالکیت بهمراه کپی  به نام شخص یا شرکت

6- عکس رنگی و پشت سفیدسه در چهار پرسنلی چهار قطعه

مدارک مورد نیاز جهت تمدید جواز کسب

1- کپی صفحه اول و دوم آخرین اظهارنامه مالیاتی یا پرینت گام 4 از پنل کاربری

2- تاییدیه کدپستی واحد صنفی و کپی و ثبت نام در سایت mojavez.ir و ایرانیان اصناف و پرینت رسید خدمت سامانه ایرانیان اصناف

3- واریزی فیشهای مربوط به اصناف و تحویل به اتحادیه
تسویه کامل حق عضویت

4- اصل مدرک گواهینامه آموزش اصناف و کپی

5- حضور متصدی و تکمیل فرمهای مربوطه در اتحادیه

6- تحویل اصل جواز کسب منقضی شده به اتحادیه

مدارک مورد نیاز جهت جابجایی پروانه کسب

1- تحویل اصل جواز کسب به اتحادیه

2- اصل و کپی اجاره نامه محل جدید و ثبت نام در سایت mojavez.ir و ایرانیان اصناف و پرینت رسید خدمت سامانه ایرانیان اصناف

3- تاییدیه کدپستی محل جدید بهمراه  کپی

4- ثبت نام در سایت tax.gov.ir و پرینت گام 4 از پنل کاربری دارایی

5- درخواست کتبی صاحب جواز کسب

6- تسویه حق عضویت