فرم تعهد نامه

موارد قابل توجه :

۱- درخواست کننده عزیز پس از ثبت نهایی شما به درگاه ملی مجوزهای کشور و سپس به وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت مرکز امور اصناف و بازرگانان هدایت خواهید شد .پس از تکمیل اطلاعات در سایت ایرانیان اصناف برای شما یک کد پیگیری ارسال میشود که منزله اتمام عملیات ثبت نام نیست و تا انتهای تکمیل ثبت نام بایستی ادامه دهید.

۲- پس از بررسی اطلاعات شما ، بازرسی از محل مشخص شده توسط اتحادیه فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت می گیرد.این پروسه ممکن است بین یک تا دو هفته به طول بیانجامد و سپس از طریق پیامک نتیجه بررسی به شما اعلام می گردد.