اعضای هیئت رئیسه

دکتر مجید کرباسچی
رئیس هیئت مدیره

مهندس سیدمهدی رضوانی
نائب رئیس اول

مهندس علی کرمپور
نایب رییس دوم

مهندس مجتبی بهشتیان
خزانه دار

مهندس امید محمدی
دبیر هیئت مدیره

مهندس مصطفی سلیمان نژاد
بازرس هیئت مدیره

مهندس علیرضا گرک یراق
عضو هیئت مدیره

مهندس کسری باقری
عضو هیئت مدیره