کلیه اعضاء تحت پوشش موظفند در صورت برخورد با اموال مسروقه با شماره تلفن­های 32318898

32318895
و ۱۱۰ تماس حاصل نموده و یا به نزدیکترین واحد انتظامی پلیس ۱۱۰ مراجعه نمایند.
 

ردیف

واحد اعلام کننده سرقت

تاریخ

شماره نامه

برند

مدل

شماره سریال

۱

کلانتری 14

95/10/03

1094720389

Asus

K55V

C7N0AS40542228C

 


 

ردیف

واحد اعلام کننده سرقت

تاریخ

شماره نامه

برند

مدل

شماره سریال

۱

کلانتری 14

95/10/03

240010783139

Asus

x550lc-xx192D

DCN0CV07392349H

 
 

ردیف

واحد اعلام کننده سرقت

تاریخ

شماره نامه

برند

مدل

شماره سریال

۱

کلانتری 13 ولیعصر

95/09/20

189

Acer

MS2347

LXRSW010021360BA442000

 
 

ردیف

واحد اعلام کننده سرقت

تاریخ

شماره نامه

برند

مدل

شماره سریال

۱

آگاهی جنوب اصفهان

95/08/13

95/230660/15/1688

ASUS

K45V

C9N0CJ843317366

 
 

ردیف

واحد اعلام کننده سرقت

تاریخ

شماره نامه

برند

مدل

شماره سریال

۱

دادستان عمومی انقلاب ناحیه 5

 

--

lenovo

G50-40

PF056S1Y

 
 

ردیف

واحد اعلام کننده سرقت

تاریخ

شماره نامه

برند

مدل

شماره سریال

۱

دادستان عمومی انقلاب ناحیه 5

95/07/13

-

HP

PAVILION 

5CD33572KX

 

ردیف

واحد اعلام کننده سرقت

تاریخ

شماره نامه

برند

مدل

شماره سریال

۱

کلانتری 16 اصفهان

95/06/29

95/5689/520501/420

ASUS

vivo book s300c

D3N0CV169294115

 

ردیف

واحد اعلام کننده سرقت

تاریخ

شماره نامه

برند

مدل

شماره سریال

۱

کلانتری 16 اصفهان

95/06/16

95/5689/021601/13

HARD Drive

Western

WXE1A81p8797

 

ردیف

واحد اعلام کننده سرقت

تاریخ

شماره نامه

برند

مدل

شماره سریال

۱

کلانتری 16 اصفهان

95/06/16

95/5689/021601/13

SAMSUNG

N130

-

 

ردیف

واحد اعلام کننده سرقت

تاریخ

شماره نامه

برند

مدل

شماره سریال

۱

کلانتری 16 اصفهان

95/06/16

95/5689/021601/13

SONY

VAIO vpcF134FX

SP1-3001167-4

 

ردیف

واحد اعلام کننده سرقت

تاریخ

شماره نامه

برند

مدل

شماره سریال

۱

کلانتری 16 اصفهان

95/06/16

95/5689/021601/13

Apple

MD318

C02GLS7CDV7L

 

ردیف

واحد اعلام کننده سرقت

تاریخ

شماره نامه

برند

مدل

شماره سریال

۱

پلیس آگاهی پایگاه غرب

95/04/12

95/2199/14

acer

Travel Mate

lxv50c05320
2029657200

 

ردیف

واحد اعلام کننده سرقت

تاریخ

شماره نامه

برند

مدل

شماره سریال

۱

پلیس آگاهی پایگاه غرب

۹۵/۰۲/۲۰

۹۵/۲۰۵۰۱/۱۴/۴۶۴

lenovo

G50-70

YB07329964

 

ردیف

واحد اعلام کننده سرقت

تاریخ

شماره نامه

برند

مدل

شماره سریال

۱

پلیس کلانتری ۱۳

۹۵/۰۲/۰۲

dell

F4YT5NQ

 

ردیف

واحد اعلام کننده سرقت

تاریخ

شماره نامه

برند

مدل – کانفیگ

شماره سریال

۱

فوریت پلیس ۱۱۰

۹۳/۱۰/۰۵

۱۳۹۳/۵۶۹۱/۲۲۰۵۰۳/۷۴

sony

vpc f121 FX

S0103000413

 

ردیف

واحد اعلام کننده سرقت

تاریخ

شماره نامه

برند

مدل

شماره سریال

۱

پلیس آگاهی استان اصفهان – پایگاه آگاهی غرب

۹۳/۱۲/۴

۹۳/۲۰۵۰۱/۱۴/۲۹۱۳

dell

latitude

FBY5H4J

۲ کلانتری ۳۶ جی اصفهان ۹۳/۱۲/۱۲ ۹۳/۵۷۱۳/۰۲۱۶۹۹/۲ lenovo G500 CB23110552