نام و نام خانوادگی: مجید کرباسچی
سمت: رئیس هیئت مدیره اتحادیه
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت 


نام و نام خانوادگی: سیدمهدی رضوانی
سمت: نایب رییس اول اتحادیه
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت 


نام و نام خانوادگی: علی کرمپور 
سمت:   نایب رییس دوم اتحادیه
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت


 نام و نام خانوادگی: سید مجتبی بهشتیان 
سمت:  خزانه دار هیئت رئیسه
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت
 نام و نام خانوادگی:  امید محمدی
سمت:  دبیر هیئت رییسه
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت


 
نام و نام خانوادگی: مصطفی سلیمان نژاد
سمت:  بازرس هیئت مدیره
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت