نام و نام خانوادگی: مجید کرباسچی
سمت: رئیس هیئت مدیره اتحادیه
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت 


نام و نام خانوادگی: سیدمهدی رضوانی
سمت: نایب رییس اول اتحادیه
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت 


نام و نام خانوادگی: علی کرمپور 
سمت:   نایب رییس دوم اتحادیه
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت


 نام و نام خانوادگی: سید مجتبی بهشتیان 
سمت:  خزانه دار هیئت رئیسه
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت
 نام و نام خانوادگی:  امید محمدی
سمت:  دبیر هیئت رییسه
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت


 


نام و نام خانوادگی:  محمد رضا ریماز
سمت:  مسئول رسیدگی به شکایات
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت

 


نام و نام خانوادگی: مهدی قربانی
سمت:  مدیر روابط عمومی
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت


نام و نام خانوادگی: مصطفی سلیمان نژاد
سمت:  بازرس هیئت مدیره
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت
 


نام و نام خانوادگی: حمید یوسف زاده
سمت:  بازرس
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت


 


نام و نام خانوادگی: خانم نیل ساز
سمت:  مدیر اجرایی و حسابدار
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت


نام و نام خانوادگی: علیرضا بحرینیان
سمت:  مسئول دبیرخانه
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت

 
 
نام و نام خانوادگی:  حسین ناظمی
سمت:  واحد صدور پروانه
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت

 

نام و نام خانوادگی:  اسماعیل تیموری
سمت:  مسئول بسیج اتحادیه
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت