نام و نام خانوادگی: مجید کرباسچی
سمت: رئیس هیئت مدیره اتحادیه
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت 


نام و نام خانوادگی: سیدمهدی رضوانی
سمت: نایب رییس اول اتحادیه
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت 


نام و نام خانوادگی: شهرام پور نایب زاده
سمت:  نائب رئیس دوم
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت 


نام و نام خانوادگی: علی کرمپور 
سمت:   دبیر هیئت رئیسه
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت


 نام و نام خانوادگی: سید مجتبی بهشتیان 
سمت:  خزانه دار هیئت رئیسه
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت
 نام و نام خانوادگی:  امید محمدی
سمت:  دبیر اتحادیه
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت


 


نام و نام خانوادگی:  محمد رضا ریماز
سمت:  مسئول رسیدگی به شکایات
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت

 نام و نام خانوادگی: مهدی قربانی
سمت:  مدیر روابط عمومی
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت


 


نام و نام خانوادگی: مصطفی سلیمان نژاد
سمت:  بازرس هیئت مدیره
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت
 


نام و نام خانوادگی: میثم مهرابی
سمت:  بازرس
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت 

نام و نام خانوادگی: حمید یوسف زاده
سمت:  بازرس
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت 


نام و نام خانوادگی: خانم نیل ساز
سمت:  مدیر اجرایی و حسابدار
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت 

نام و نام خانوادگی: علیرضا بحرینیان
سمت:  دبیرخانه
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت 
  نام و نام خانوادگی:  حسین ناظمی
سمت:  واحد صدور پروانه
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
وبسایت