به اطلاع کلیه کسانی که پروانه کسب واحد صنفی خود را مفقود کرده اند میرساند مراحل اخذ جواز کسب مجدد از این اتحادیه به شرح زیر میباشد .
1- مراجعه به دادسرای قضایی واقع در خیابان جی ،قسمت فقدان مدارک و طرح موضوع
2 - مراجعه به کلانتری محل مندرج در جواز کسب و اخذ نامه خطاب به اتحادیه
3 - مراجعه به واحد صدور جواز کسب اتحادیه