بخشنامه فاز دوم برنامه ثبت نام اصناف

اطلاعیه تنظیمی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان در ارتباط با چگونگی دریافت ماسک

اطلاعات شاغلین جهت تخصیص بسته های حمایتی

اعطای مهلت سه ماهه به صاحبان چک برگشتی

بخشنامه نحوه بررسی ورسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی

آشنایی با هانتا ویروس 2 اردیبهشت 1399

آشنایی با هانتا ویروس

معرفی سرویس پاسخگویی دور کار سامانه 311

شیوه نامه مربوط به سامانه غیر حضوری سوابق پرداخت حق بیمه

کمک نیروهای بسیج  استان با موضوع بررسی ثبت نام در سامانه بهداشت

بخشنامه تمدید مهلت ارسال اظهار نامه و پرداخت بدهی ارزش افزوده