.
جلسه کارگروه کنسول اتحادیه در روز دوشنبه راس ساعت ۴ برگزار شد . آقایان طاهری ، کریمزاده ، رحمتی ، نامداری اعضای محترم کارگروه نسبت به تدوین منشور فروش در این رسته اقدامات لازم را انجام و تدوین منشور را شروع کردند .