.
در مورخ ۱۹ شهریوربا توجه به تشکیل میز توسعه صادرات اصناف ، جلسه میز کشوری کفش صنعتی با حضورمهندس نادری ، مهندس سلیمی ،  دکتر کرباسچی ، رییس اتحادیه کفش  به میزبانی استان قم وبا حضور استانهای مدعو بصورت ویدئو کنفرانس در سازمان صنعت معدن وتجارت استان اصفهان برگزار شد

.