جلسه با رئیس فاوای شهرداری اصفهان جناب مهندس ابطحی و با حضور هیئت مدیره اتحادیه روز یکشنبه مورخ ۲۲ دیماه در محل سازمان فاوا برگزار گردید . موضوع جلسه ایجاد ارتباط و تفاهم با سازمان فاوا بمنظور ایجاد بازار کار اعضای محترم اتحادیه بود که با استقبال رئیس فاوا مواجه و مقرر شد همه استعلام های سازمان فاوا به اتحادیه اعلام شود .