تامین اجتماعی در راستای گسترش ارائه خدمات غیرحضوری ، کاهش مراجعات حضوری ذینفعان، کاهش هزینه ها و تسهیل و تسریع در خدمات مورد نیاز به منظور افزایش رضایت‌مندی، در حال حاضر سرویس های مشمول با دسته بندی های موضوعی استعلام، پرداخت حق بیمه، نوبت دهی مراکز درمانی و  اطلاع رسانی جهت ارائه خدمات از طریق وب سایت https://www.tamin.ir/  پیاده سازی گردیده است.

دانلود این بخشنامه