کارگاه آموزشی ارسال اظهارنامه مربوط به شهرستانهای اصفهان با حضور مدیر کل سازمان امور مالیاتی استان ،  با همکاری اتحادیه و سازمان امور مالیاتی طی دو روز متوالی در سالن همایش های سازمان به نحو بسیار مطلوب و منظم برگزار گردید .