با توجه به اینکه مدارک مفقودی بر عهده اداره پست  می باشد و بایگانی میشود، لازم است قبل از صدور المثنی به باجه های پست یافته مستقر در ادارات  شهرستان ها اقدام نمایند

دانلود این بخشنامه