الزام نهادها و دستگاه های در جهت برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی در راستای جلوگیری از اقدامات جاعلانه
 

دانلود این بخشنامه