تعیین دریافت 2% درصد کمتر از سود بازرگانی تعیین شده توسط سازمان های مناطق آزاد در مورد کالاهای تجاری از مناطق آزاد تجاری– صنعتی به سرزمین اصلیدانلود این بخشنامه