مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده اشخاص حقیقی

 
1- اصل اجاره نامه یا سند مالکیت با کپی (به نام متصدی)

2- اصل آخرین مدرک تحصیلی با کپی (حداقل دیپلم )

3- اصل شناسنامه و کپی تمام صفحات  دو سری

4- اصل کارت پایان خدمت با کپی دو سری

5- اصل کارت ملی با کپی دو سری

6- عکس پشت سفید و رنگی ۶ قطعه

7- تاییدیه کد پستی و کپی دو سری

8- مساحت مورد نیاز واحد صنفی بر اساس رسته  انتخابی.

 

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده حقوقی

 
1- اصل مدارک مربوط به شرکت بهمراه کپی کامل اعم از اساس نامه شرکت روزنامه رسمی آخرین تغییرات

2- معرفی نامه یک نفر از اعضای هیئت مدیره از طرف بقیه اعضاء جهت رضایت برای اخذ جواز کسب به نام ایشان

3- اصل مدارک هویتی نماینده به همراه دو سری کپی کامل (شناسنامه ، کارت ملی ، کارت پایان خدمت)

4- اصل آخرین مدرک تحصیلی به همراه کپی

5- اصل اجاره نامه یا سند مالکیت به همراه کپی  به نام شخص یا شرکت

6- عکس رنگی و پشت سفیدسه در چهار پرسنلی شش قطعه

 

مدارک مورد نیاز جهت تمدید جواز کسب

 
1- اصل آخرین تسویه مالیاتی بهمراه فیش های واریزی و کپی 

2- تاییدیه کدپستی واحد صنفی و دو سری کپی

3- واریزی فیشهای مربوط به اصناف و تحویل به اتحادیه
تسویه کامل حق عضویت

4- اصل مدرک گواهینامه آموزش اصناف و کپی

5- حضور متصدی و تکمیل فرمهای مربوطه در اتحادیه

6- تحویل اصل جواز کسب منقضی شده به اتحادیه

مدارک مورد نیاز جهت جابجایی پروانه کسب

 
1- تحویل اصل جواز کسب به اتحادیه

2- اصل و کپی اجاره نامه محل جدید

3- تاییدیه کدپستی محل جدید بهمراه دو نسخه کپی

4- جواب نامه دارایی محل جدید

5- تشکیل پرونده اماکن و تحویل به دفاتر پلیس +10

6- تسویه حق عضویت

7- درخواست کتبی صاحب جواز کسب